Условия BG EXPERTAUTO

/Условия BG EXPERTAUTO
Условия BG EXPERTAUTO2017-07-06T17:57:57+03:00

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА НАЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛ ОТ: ” Експерт ауто “ООД / “СМС 2″ООД


1. МПС се дава на наемателя в техническа изправност, с изискуемото по закон комплект оборудване. Наемателят получава от наемодателя всички необходими документи при подписване на договора, за ползването на автомобила по предназначение, а именно предвижване само по асфалтирани пътища на установеният брой пътници отбелязано в документите на същия.
2. Автомобилът не може да напуска границите на Република България без изрично писмено съгласие от наемодателя.
3. Няма ограничение в изминатите километри на територията на Република България .
4. Наетият автомобил е със застраховка Гражданска отговорност, платена целогодишна винетка, технически преглед и Пълно Автокаско, което покрива отговорността на наемателя до размера на депозита при кражба и щети по наетия автомобил.
5. Застраховката „пълно автокаско” не важи, a се прилага точка 13 от договора в следните случаи:
– в случай, че наемателят отстъпи и/или предаде автомобила за ползване и управление от трети лица неупоменати в договора
– в случай, че наемателят или от трети лица управляващи автомобила, по време на наемния срок, не спазват закона за движение по пътищата действащ на територията на Република България, в следните случаи: движение по неасфалтирани или лошо асфалтирани пътища, включително, но не само: при употреба от водача и пътниците в автомобила на цигари, наркотици, алкохол или други упойващи средства; при шофиране с по- висока скорост от разрешената или със скорост несъобразена с пътните условия, дрифт и използване на автомобила за състезания, гонки, превоз на нелегални товари и пътници; не използване на предпазните колани; неправилно изпреварване; неспазване на ограничения, пътна маркировка, в случай, че автомобилът не се ползва по предназначението му и други.
5.1. При щета или кражба наемателят е длъжен незабавно да уведоми наемодателя и органите на Полицията на тел. 112; Да представи на наемодателя писмен протокол издаден от полицията регистрирала събитието на място и писмени обяснения, които да послужат пред застрахователя, като те трябва да бъдат представени на наемодателя най късно в часът и денят на връщане на автомобила. Часът и датата на настъпилото събитие се удостоверява от проведения телефонен разговор на наемателя с телефон 112! В противен случай всички застраховки се считат за невалидни и наемателят носи отговорност за пълната стойност на автомобила и причинените вреди както на собственика така и на трети лица. Ако се прилага т. 5.1, наемателят заплаща 60 евро административна такса за оформяне на всички документи.
5.2. Приетите от наемателя застраховки и такси не покриват: щети или загуба на чистачки, антена, емблеми, CD-плейър/панел, навигационна система, огледала, наранявания и повреди по сгъваемият покрив и механизмите на автомобила /ако е кабриолет/, счупени прозорци по небрежност, кражба на личен багаж, гуми джанти, тасове, щети по ходовата част, трансмисия, скоростна кутия и двигателя на автомобила, при щети или загуба по интериора на автомобила, случайно или нарочно надраскване или нараняване на паркинг или в движение от наемателя или трети лица по каросерията както и при неспазването на закона за движение по пътищата.
ЦЕНИ:
6. Наемната цена на автомобила се определя от вида на избраният от Вас автомобил и периода на наемане като се заплаща при подписването на договора за наем на МПС. Към наемната цена се прибавя и депозит, който се заплаща при подписването на договора. След връщането на автомобила наемодателят възстановява депозита на наемателя. От стойността на депозита наемодателят удържа дължими от наемателя суми за : неизплатен наем; повреди по автомобила, липси, щети, нарушения от страна на наемателя на задължения по договора и тези общи условия и/или констатирани други дължими от наемателя суми, а ако се окаже, че размерът на депозита не е достатъчен наемателят доплаща разликата на наемодателя.
7. Цените включват:
– Застраховка Гражданска отговорност, Пълно Автокаско.
– Пълен 24-часов ден за наем.
– Годишна винетка.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ПРАВА НА НАЕМОДАТЕЛЯ:
8. Наемодателят се задължава да предаде автомобила в изправност и комплектност като се отчита нормалното изхабяване вследствие на експлоатацията на автомобила.
9. При нарушаване от страна на наемателя на задълженията му по договора за наем и тези общи условия за наем на автомобил, при неспазването на закона за движение по пътищата, при шофиране с по- висока скорост от разрешената или със скорост не съобразена с пътните условия, дрифт и използване на автомобила за състезания и други подобни констатирани с специализирани технически устройства GPS-си монтирани във всеки автомобил наемодателят има право да развали /прекрати/ едностранно, предсрочно договора и да изземе автомобила от наемателя. Платените от наемателя наемни вноски за неизтеклите дни от наема, повече гориво, остават в полза на наемодателя и не се възстановяват на наемателя. Платеният от наемателя депозит не му се възстановява и се прилага точка 13 от договора.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ПРАВА НА НАЕМАТЕЛЯ:
10. Наемателят трябва да притежава валидно свидетелство за управление на МПС и стаж не по-малко от 2 години, както и да представи документи доказващи самоличността му. В случаите когато шофьорът е със стаж по-малък от 5 години заплаща допълнителен депозит за млад шофьор плюс 500/петстотин/ евро, за стаж по-малък от 7г плюс 300 евро.
11. Наемателят е длъжен да ползва наетият автомобил съгласно неговото предназначение.
12. Наемателят няма право да преотстъпва автомобила за ползване и управление от трети лица неупоменати в договора.
13. При нарушение от страна на наемателя на задълженията му по договора за наем и/или на тези общи условия като: загуба, унищожение или кражба на: талон, регистрационен номер или ключове на наетия автомобил, както и в случай, че наемателят нарушава договора и общите условия, наемателят заплаща на наемодателя допълнително сума в размер на 500 EUR за всяко едно нарушение и носи пълната административна и съдебна отговорност за извършените деяния. Наемодателя не носи никаква отговорност за деянията на наемателя и декларира чрез този договор и тези общи условия, е запознал наемателя с неговите отговорности свързани с наемането и употребата на автомобила!
14. Ремонти по наетия автомобил, извършени от клиента без знанието на фирмата, не се осребряват.
15. По време на периода за наемане, наложените от надлежните органи /полиция, общинска охрана и полиция и др./ санкции като: фишовете, електронни фифове от камери, глобите и други административни актове и съдебни решения се заплащат от наемателя-шофьора.

ВРЪЩАНЕ НА АВТОМОБИЛА:
16. Наетият автомобил се връща в офисите на фирмата или на друго предварително договорено място във вида и състоянието при взимане а именно: без щети и загуби по оборудване, документи и окомплектовка, измит и почистен, със същото количество гориво.Липсите и щетите се удържат от депозита по цени на дадената марка, а по малкото количество гориво по цени на най близката бензиностанция умножено по коефициент 1,5. Също така тези случаи се смятат за нарушения на договора от страна на наимодателя и се прилага точка 13. от договора.
17. При по ранно връщане на автомобилът от договореният период- наемодателят не дължи компенсация на наемателя.
18. При необходимост от удължаване на срока за наемане на автомобила, клиентът се задължава да уведоми за това фирмата на един от посочените в договора телефони. При закъснение над 24 часа без фирмата да е била уведомена и без нейното изрично съгласие, клиентът дължи наем в двоен размер за просрочения период и наетият автомобил се обявява за издирване.
19. Клиентът има право на гратисен период от 1 час при връщане на автомобила, ако предварително се е обадил и наемодателят е разрешил, след което заплаща пълната наемна цена за 24 часа отбелязана в договора.
20. При удължаване на договора изминалият наемен период не се преизчислява т.е. клиентът доплаща по тарифата посочена в договора.
21. Наемането и връщането на автомобил извън работно време се заплаща допълнително! Извънработно време се счита от 20:00часа до 08:00часа. През този период се заплаща допълнително 20 евро.